ntg-context

ntg-context@ntg.nl

June 2012

  • 61 participants
  • 138 discussions
Math integral bug in the latest beta
by Otared Kavian 24 Jun '12

24 Jun '12
Space Between Number and Reference
by Kip Warner 22 Jun '12

22 Jun '12
[OT] handmadefont
by luigi scarso 22 Jun '12

22 Jun '12
how to change footnote body number
by Pablo Rodríguez 22 Jun '12

22 Jun '12
upload
by Hans Hagen 22 Jun '12

22 Jun '12
xtable
by Meer, H. van der 22 Jun '12

22 Jun '12
PDF links wrong on Windows
by Steffen Wolfrum 21 Jun '12

21 Jun '12

21 Jun '12
**SPAM** ConTeXt breaks pdfcrop
by S Barmeier 20 Jun '12

20 Jun '12