ntg-context

ntg-context@ntg.nl

June 2024

  • 49 participants
  • 76 discussions
table float split behavior
by Henning Hraban Ramm 10 Jul '24

10 Jul '24
regular online meet-up
by Henning Hraban Ramm 10 Jul '24

10 Jul '24
index sort order (de)
by Henning Hraban Ramm 08 Jul '24

08 Jul '24
Re: Flowcharts
by Wolfgang Schuster 29 Jun '24

29 Jun '24

29 Jun '24
SciTE
by Lutz Haseloff 28 Jun '24

28 Jun '24
Re: Flowcharts
by Otared Kavian 28 Jun '24

28 Jun '24
(any) link with document breaks Reader DC
by Pablo Rodriguez 27 Jun '24

27 Jun '24
Draft vertical text in margins
by Kip Warner 26 Jun '24

26 Jun '24
5 11
0 0