ntg-context June 2017

ntg-context@ntg.nl
  • 39 participants
  • 76 discussions

21 Jun '17

19 Jun '17
Log message "Unknown filter 'DCTDecode'"
by Christoph Reller 19 Jun '17

19 Jun '17

18 Jun '17
Choosing font range
by Hans Åberg 17 Jun '17

17 Jun '17
3 13
0 0
STIX vs XITS
by Hans Åberg 17 Jun '17

17 Jun '17
Selecting font for \starttyping
by Hans Åberg 16 Jun '17

16 Jun '17
compressing register ranges
by Florian Grammel 16 Jun '17

16 Jun '17

16 Jun '17
A solved problem
by Eric Détrez 16 Jun '17

16 Jun '17
Results per page: