Re: [NTG-context] Newbie: font sizes (Vyatcheslav Yatskovsky)