[Tex-nl] fancyhdr en geometry probleem

Wybo Dekker wybodekker at xs4all.nl
Wed May 4 23:41:32 CEST 2011


Is dit wat je bedoelt?:

\documentclass[10pt]{book}

% Extra packages
\usepackage[showframe,paper=a4paper,margin=20mm,top=28.5mm,bottom=28.5mm]{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{ucs}\usepackage[utf8x]{inputenc}\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\MakeUppercase{\thechapter.\ #1}}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]%
{\markright{\MakeUppercase{\thesection.\ #1}}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\newcommand{\helv}{%
\fontfamily{phv}\fontseries{b}\fontsize{9}{11}\selectfont}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\helv \thepage}
\fancyhead[LO]{\helv \rightmark}
\fancyhead[RE]{\helv \leftmark}
\fancypagestyle{plain}{%
\fancyhead{} % get rid of headers
\fancyfoot[C]{\helv \thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
}\begin{document}

\frontmatter
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Hoofdstuk 1}
Hier staat hoofdstuk 1 natuurlijk...

Probleem 1: het layoutvak moet verticaal en horizontaal uitgelijnd
worden zodat het netjes in het midden staat. Ik kan dit oplossen met
layoutvoffset en layouthoffset maar dan weet ik niet of mijn tekstvak
perfect in het midden staat van het blad (A4 hier dus) staat.

Het doel: op A4 een kleiner blad (17cm op 24cm) definiëren dat perfect
in het midden van het A4 blad staat en 2 cm marge heeft. Op het
uitlijnen na lukt dit aardig met geometry...

\chapter{Hoofdstuk 2}
En hier staat 2...


\appendix
\chapter{Appendix zoveel}
Hier staat wat we eerder niet verteld hebben.

\backmatter
\fancyhead[LO,RE]{\helv Samenvatting}
\chapter{Samenvatting}
Geweldig werk! Maar waar zijn de oplossingen?
\newpage
Hier staat probleem 2! Zie header. Die A moet weg? En het puntje liefst 
ook :-)

\end{document}On 05/04/2011 10:27 PM, Alpha-CentaUrI wrote:
> 1) voor fancyheader: In een hoofdstuk na de appendices, na \appendix,
> in \backmatter, blijft het nummer van de vorige appendix staan. Dit
> heeft als gevolg dat in het hoofdstuk van de samenvatting in plaats
> van "samenvatting", "A. samenvatting" in de header staat. Hoe los ik
> dit op?
>
>
> 2) voor geometry (de irritante richtlijn): ik zou graag op een A4 blad
> een 17 bij 24 cm blad definiëren met 2 cm marges. Dit lukt perfect met
> geometry en layoutsize (zie code onderaan). Nu wil ik graag dat het
> vak dat ik definieer met layoutsize perfect in het midden van het blad
> komt. Ik zou met layoutvoffset kunnen werken.. maar dat is niet zo
> praktisch. Is er een optie om dit vak te centreren? In de manual vind
> ik het niet: hcentering en vcentering leken een oplossing, maar dienen
> blijkbaar voor iets anders.
>
>

-- 
WyboMore information about the TeX-NL mailing list