[Tex-nl] fancyhdr en geometry probleem

Alpha-CentaUrI the.alphacentauri at gmail.com
Wed May 4 22:27:59 CEST 2011


Beste,

Help!?!

Bij het schrijven van een proefwerk moeten er altijd een aantal
richtlijnen van de universiteit gevolgd worden. Dit heeft als gevolg
dat je soms met de handen in het haar zit en je afvraagd:
"waarom??!!!".

Zo heb ik er ook 2... (of toch 1, want de andere is een
schoonheidsvraagje dat van mezelf komt).

1) voor fancyheader: In een hoofdstuk na de appendices, na \appendix,
in \backmatter, blijft het nummer van de vorige appendix staan. Dit
heeft als gevolg dat in het hoofdstuk van de samenvatting in plaats
van "samenvatting", "A. samenvatting" in de header staat. Hoe los ik
dit op?


2) voor geometry (de irritante richtlijn): ik zou graag op een A4 blad
een 17 bij 24 cm blad definiëren met 2 cm marges. Dit lukt perfect met
geometry en layoutsize (zie code onderaan). Nu wil ik graag dat het
vak dat ik definieer met layoutsize perfect in het midden van het blad
komt. Ik zou met layoutvoffset kunnen werken.. maar dat is niet zo
praktisch. Is er een optie om dit vak te centreren? In de manual vind
ik het niet: hcentering en vcentering leken een oplossing, maar dienen
blijkbaar voor iets anders.


Graag jullie hulp.

Hieronder een werkend voorbeeld van beide problemen.


Vriendelijke groeten
Christopher

\documentclass[10pt]{book}

% Extra packages
\usepackage[showframe,paper=a4paper,layoutsize={17cm,24cm},margin=2cm]{geometry}
\usepackage{fancyhdr}\pagestyle{fancy}
\renewcommand{\chaptermark}[1]%
{\markboth{\MakeUppercase{\thechapter.\ #1}}{}}
\renewcommand{\sectionmark}[1]%
{\markright{\MakeUppercase{\thesection.\ #1}}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\newcommand{\helv}{%
\fontfamily{phv}\fontseries{b}\fontsize{9}{11}\selectfont}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\helv \thepage}
\fancyhead[LO]{\helv \rightmark}
\fancyhead[RE]{\helv \leftmark}
\fancypagestyle{plain}{%
\fancyhead{} % get rid of headers
\fancyfoot[C]{\helv \thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
}\begin{document}

\frontmatter
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Hoofdstuk 1}
Hier staat hoofdstuk 1 natuurlijk...

Probleem 1: het layoutvak moet verticaal en horizontaal uitgelijnd
worden zodat het netjes in het midden staat. Ik kan dit oplossen met
layoutvoffset en layouthoffset maar dan weet ik niet of mijn tekstvak
perfect in het midden staat van het blad (A4 hier dus) staat.

Het doel: op A4 een kleiner blad (17cm op 24cm) definiëren dat perfect
in het midden van het A4 blad staat en 2 cm marge heeft. Op het
uitlijnen na lukt dit aardig met geometry...

\chapter{Hoofdstuk 2}
En hier staat 2...


\appendix
\chapter{Appendix zoveel}
Hier staat wat we eerder niet verteld hebben.

\backmatter
\chapter{Samenvatting}
Geweldig werk! Maar waar zijn de oplossingen?


\newpage
Hier staat probleem 2! Zie header. Die A moet weg? En het puntje liefst ook :-)

\end{document}More information about the TeX-NL mailing list