[NTG-context] align=nothyphenated in \defineparagraphs

Marcin Ciura mciura at gmail.com
Sat Jul 30 16:36:39 CEST 2022


Dear list,
I would like to typeset two columns with different widths and no hyphenation.
The columns in the output PDF overlap:
https://live.contextgarden.net/cgi-bin/result.cgi?id=JnPVEM
How to make the columns non-overlapping? My attempt is below.
I do not see a solution at
https://wiki.contextgarden.net/Command/setupparagraphs
Best regards,
Marcin Ciura

\mainlanguage[pl]
\defineparagraphs[proposition][n=2,align=nothyphenated]
\setupparagraphs[proposition][1][width=0.56\textwidth]
\setupparagraphs[proposition][2][width=0.41\textwidth]

\starttext
\startproposition

Jeśli w trójkącie $ABC$
pole kwadratu skonstruowanego na jednym boku
jest równe sumie pól kwadratów skonstruowanych
na dwóch innych bokach:
$BC^2 = AC^2 + AB^2$,
to kąt $BAC$
między tymi dwoma bokami jest prosty.

\proposition

Jeśli odcinek stykający się z innym odcinkiem
tworzy z~nim dwa równe kąty przyległe,
to oba kąty przyległe nazywamy {\bf kątami prostymi},
a~o~obu odcinkach mówimy, że są {\bf prostopadłe}.

\stopproposition
\stoptext


More information about the ntg-context mailing list