[NTG-context] Refering to parent in XML

Hans Hagen pragma at wxs.nl
Wed Aug 26 09:18:25 CEST 2015


On 8/25/2015 8:18 PM, Xan wrote:
> Hi,
>
> I have this environment:
>
> \startenvironment processadorxml
>
> % Activitat: defineix \Activitat{activitat-id}
> \def\Activitat#1%
>  {\xmlfilter{rebost}
>   {/activitats/activitat[@id=='#1']/command(xml:list)}
>  }
>
> % Simplement llistam totes les presentacions.
> \startxmlsetups xml:list
>  \startactivitat{\xmlatt{#1}{id}}
>  \startitemize
>   \xmlfilter{#1}{/presentacio/command(xml:itemize)}
>  \stopitemize
>  \stopactivitat
> \stopxmlsetups
>
> \startxmlsetups xml:itemize
>  \startitem[\xmlatt{#1}{tipus}]
>   {\ss [\xmlatt{#1}{tipus}]}\space
>   {\xmlflushcontext{#1}}
>  \stopitem
> \stopxmlsetups
>
>
>
>
>
> % Presentació: defineix \Presentacio{activitat-id}{presentacio-id}
> \def\Presentacio#1#2%
>  {\xmlfilter{rebost}
>   {/activitats/activitat[@id=='#1']/presentacio[@tipus=='#2']/command(xml:display)}
>  }
>
> % Si la presentació és de tipus tradicional, aleshores és un 'exercici'. Altrament és una activitat.
> \startxmlsetups xml:display
>  \doifelse{\xmlattribute{#1}{.}{tipus}} {tradicional}
>  {\startexercici{\xmlatt{#1}{id}}\xmlname{#1}\xmlname{/}
>   \xmlflushcontext{#1}
>  \stopexercici}
>  {\startactivitat{\xmlatt{#1}{id}}
>   \xmlflushcontext{#1}
>   \stopactivitat
>  }
> \stopxmlsetups
>
> \stopenvironment
>
>
>
> and this file:
>
> \environment ../plantilles/entorn-simple-estructurals-xml
> \environment ../plantilles/entorn-simple-estructurals
> \environment ../plantilles/entorn-simple-visuals
>
> \xmlloadonly{rebost}{dades/activitats.xml}{}
>
> \starttext
>
> Activitat: llista totes les presentacions
> \Activitat{fitxes}
>
> Presentació específica: només en fa una
> \Presentacio{fitxes}{tradicional}
> \Presentacio{fitxes}{3-act}
>
> \startexercici B
> \stopexercici
>
> \stoptext
>
>
>
> My XML file is:
> <?xml version="1.0" standalone='yes'?>
> <activitats>
>  <activitat id="fitxes">
>   <presentacio tipus="tradicional">La fitxa blava i la fitxa vermella es mouen de la manera següent: la blava recorre les caselles d'una en una, mentre que la vermella les recorre de dues en dues però, després de cada moviment, s'espera un torn (figura~\in[]). Quina de les dues fitxes arribarà primer a la meta?
>   </presentacio>
>   <presentacio tipus="3-act" >Disponible aquí: URL</presentacio>
>  </activitat>
> </activitats>
>
>
> The problem is when I change #1 by '..' in:
> % Si la presentació és de tipus tradicional, aleshores és un 'exercici'. Altrament és una activitat.
> \startxmlsetups xml:display
>  \doifelse{\xmlattribute{#1}{.}{tipus}} {tradicional}
>  {\startexercici{\xmlatt{#1}{id}}\xmlname{#1}\xmlname{/}
>   \xmlflushcontext{#1}
>  \stopexercici}
>  {\startactivitat{\xmlatt{#1}{id}}
>   \xmlflushcontext{#1}
>   \stopactivitat
>  }
> \stopxmlsetups
>
> I get empty string. I supposed that \xmlatt{..}{id} gives me the id of the <presentacio>.
>
> Any hints?

in a setup you can say: \xmlshow{#1} to see what is the (current) node

> Sorry. I'm just starting experimenting with XML and ConTeXt... ;-)
> ___________________________________________________________________________________
> If your question is of interest to others as well, please add an entry to the Wiki!
>
> maillist : ntg-context at ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
> webpage : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
> archive : http://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
> wiki   : http://contextgarden.net
> ___________________________________________________________________________________
>


-- 

-----------------------------------------------------------------
                      Hans Hagen | PRAGMA ADE
        Ridderstraat 27 | 8061 GH Hasselt | The Netherlands
   tel: 038 477 53 69 | voip: 087 875 68 74 | www.pragma-ade.com
                       | www.pragma-pod.nl
-----------------------------------------------------------------


More information about the ntg-context mailing list