[NTG-context] Bug with TikZ

Xan dxpublica at telefonica.net
Fri Mar 14 13:18:02 CET 2014


Hi,

I don't know why and how when the page begins with a tikz picture, a piece of text is blue?

See that:

%% ConTeXt template for exercises
%% ConTeXt MIV

%% Carregam símbols
\usesymbols[eur]

%% Capçaleres i peus
\setupheadertexts[{\sc\rm Funcions (T2)}]
\setupheadertexts[{\rm \sc CEPA Sud}][{\rm \sc ESPA 4. Quad. 1}]
\setupfootertexts[{\rm \sc Pàgina \pagenumber\space de \lastpage\space - 13 de desembre de 2013}]

\usemodule[tikz]

% BUGGY things
\definecolor[headingcolor][c=1,m=0.5431,y=0,k=0.5451]
\setupfooter[text][style={\ss\tfx},color={headingcolor},before={\hrule}]
\setupheader[text][style={\ss},color={headingcolor},after={\hrule}]
% end of buggy things

\starttext

\startitemize[n]

\item \input tufte.tex

\input tufte.tex

\input tufte.tex
\input tufte.tex

\item Cada matí, en Tomeu camina des de ca seva fins a la parada de l'autobús més pròxima (vegeu la figura~\in[fig:Tomeu-modificat]).
El gràfic següent mostra aquest recorregut en un dia concret:


\placefigure[here]
[fig:Tomeu-modificat]
{Recorregut del dia 13 de desembre de 2013}
{
\bTABLE[frame=off,align=middle,width=fit]
  \bTR[frame=off]
   \bTD \bgroup \framed[frame=off]{\starttikzpicture[scale=0.6]
  \draw[very thin,help lines, color=gray] (-0.1,-0.1) grid (12.2,10);
  \draw[->] (-0.2,0) -- (12.2,0);
  \draw (6, -1) node[anchor=north] {$\text{Temps transcorregut (segons)}$};
  \draw[->] (0,-0.2) -- (0,10.2) node[above] {$\text{Distància a casa (metres)}$};

\foreach \x/\xtext in {1/10, 2/20, 3/30, 4/40, 5/50, 6/60, 7/70, 8/80, 9/90, 10/100, 11/110, 12/120}
{
\draw (\x, -0.1 cm) -- (\x, 0.1 cm);
\draw (\x, 0 cm) node[anchor=north] {\small $\xtext$};
}

\foreach \x/\xtext in {1/20, 2/40, 3/60, 4/80, 5/100, 6/120, 7/140, 8/160, 9/180, 10/200}
{
\draw (-0.1 cm, \x) -- (0.1 cm, \x);
\draw (0, \x) node[anchor=east] {\small $\xtext$};
}


\draw[color=blue, ultra thick] (0,0) -- (5,3) -- (7,1) -- (10,9) -- (12.2,9);

\stoptikzpicture} \egroup \eTD
  \eTR
\eTABLE}\startitemize[a,packed]
\item Quines variables es representen en el gràfic?
\item A quina distància (de ca seva) està la parada del bus?
\item Quina escala s'utilitza per a cada variable?
\item A quin tram del gràfic va més ràpid? A quin tram va més lent?
\item Quina velocitat duu a cada tram?
\item Emparella aquest gràfic amb la història que correspongui:

\startitemize[A]
\item \startframedtext En Tomeu camina lentament. Després d'una estona, se n'adona que li han caigut els guants i torna enrera per a agafar-los. En aquest punt, veu arribar l'autobús i corre ràpidament fins a la parada. \stopframedtext
\stopitemize

\stopitemize


\item Elegiu una de les opcions següents:

Ramírez

Botella

\stopitemize
\stoptext


Is it a formal bug?

My version is the latest stable: ConTeXt ver: 2014.01.03 00:40 MKIV current fmt: 2014.3.14 int: english/english

I attached the file (pdf)

Thanks,
Xan.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tikzbug.pdf
Type: application/pdf
Size: 25201 bytes
Desc: not available
URL: <http://www.ntg.nl/pipermail/ntg-context/attachments/20140314/e538890f/attachment-0001.pdf>


More information about the ntg-context mailing list