[NTG-context] mathvariant bold

Steffen Wolfrum context at st.estfiles.de
Sat Jun 8 20:35:00 CEST 2013


Hi,

any idea, how to get  it

<mi mathvariant="bold">p</mi>

typeset in bold??Steffen
-------\usemodule[mathml] \starttext

\placeformula\startformula[9pt]
\setbuffer <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mi xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">π</mi>
<mo xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">=</mo>
<msup xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mrow>
<mi mathvariant="bold">p</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi mathvariant="bold">T</mi>
</mrow>
</msup>
<mi xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" mathvariant="bold">a</mi>
<mo xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">+</mo>
<msub xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mrow>
<mi>ε</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi>π</mi>
</mrow>
</msub>
<mo xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">=</mo>
<msubsup xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mo>∑</mo>
<mrow>
<mi>j</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mrow>
<mi>n</mi>
</mrow>
</msubsup>
<mrow xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<msub>
<mrow>
<mi>p</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi>j</mi>
</mrow>
</msub>
<msub>
<mrow>
<mo>·</mo>
<mi>a</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi>j</mi>
</mrow>
</msub>
</mrow>
<mo xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">+</mo>
<msub xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mrow>
<mi>ε</mi>
</mrow>
<mrow>
<mi>π</mi>
</mrow>
</msub>
</mml:math>\endbuffer{\processxmlbuffer}
\stopformula

More information about the ntg-context mailing list